was successfully added to your cart.

Category

Nyheter

Nu enkelt att välja klimatsmart

By | Nyheter | No Comments

Det har aldrig varit enklare att välja en klimatsmart transport

Välj en klimatsmart transport redan idag!
Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till dig som kund. Sundfrakt erbjuder dig som kund valfrihet. Du kan själv välja hur klimatsmart din transport ska vara.

Det skall vara enkelt att göra rätt val. Sundfraktgruppen har tagit fram tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativ får du en garanterat klimatsmart transport. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig återkoppling på utförd transport. Vi använder SÅ Klimat Calc för beräkning av miljöpåverkan. Typ av bränsle följer vi upp på fordons- respektive uppdragsnivå.

Läs mer

Sundfrakt på invigning av elväg

By | Nyheter | No Comments

Nu är den här – El-vägen

Sundfraktgruppen på plats för att inviga världens första elväg.

Idag den 22 juni befinner sig infrastrukturminister Anna Johansson och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i Sandviken där de tillsammans ska inviga världens första elektrifierade väg för lastbilar, Elväg E16. Från Sundfrakt är Markus och Jonas på plats.

El-vägen ligger väster om Sandviken och är en demonstrationssträcka för att testa tekniken samt undersöka undersöka framtida möjligheter att ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med klimatvänliga alternativ.

Ny veteranbil till Sundsvall

By | Nyheter | No Comments

En ny veteranbil syns nu i Stenstan

Sedan tidigare har Sundsvall en veteranbrandbil. Den har heter Aron och har körts runt på guidade turer i Stenstan. Nu dubblas antalet. I slutet på förra veckan kom den nygamla bilen hem till Sundsvall. Det är en Volvo från 1938 som tills nu har stått på ett museum. Nu skall den ut på vägarna igen.

Brandbilen ankom Sundsvall tryggt och säkert med Sundfrakt. Tommy Jansson, ordförande i ”Sundsvalls brandmän” är mycket nöjd med nytillskottet och säger ”Utan Sundfrakts sköna servicekänsla hade det inte varit möjligt att på ett säkert och bra sätt få Volvobrandbilen till Sundsvall. Sundfrakt visar på ett tydligt sätt åkerinäringens betydelse i vår region. Både förr, nu och i framtiden!” Sundfrakt tackar för dom orden!

”Sundsvalls brandmän” är en förening som engagerar sig och vill utveckla vår region. Föreningen har gjort en mycket sevärd film om Sundsvallsbranden 1888. Dessutom görs faktaböcker och romaner, nu senast ”Sofia Bugges sigill”. Och inte att förglömma guidade turer med gamla brandbilar i Stenstan.

Sundfraktgruppens vision är att bidra till hållbar utveckling i vår region. Vi gillar därför ”Sundsvalls brandmäns” aktiviteter och initiativ. Föreningen är öppen för alla.

Läs mer på www.brandhistoria.nu

Vår nya hemsida

By | Nyheter | No Comments

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi hoppas att du tycker den är fin och att du hittar det du söker. Här kommer vi löpande att presentera nyheter och annat som engagerar oss. Vår tanke är att du snabbt och enkelt kan skaffa dig den information du behöver, och att det skall vara lätt att få kontakt med oss. Webbplatsen kommer växa och utvecklas under tiden.

Sundfrakt.se är en del av vår satsning på digital närvaro. Detta är moderplatsen för hela Sundfraktgruppen där de olika företagen som ingår presenteras tillsammans i samlad trupp. Vi är nämligen ett företag med många tjänster och produkter som kan erbjudas under ett tak.

Nästa steg är nya hemsidor för Alltank, Åkerigrus och Solventum, med en design du kommer känna igen. Alltank och Åkerigrus kommer även få webb-butik. Det gör att du på ett enkelt och bekvämt sätt kan beställa de produkter du behöver. Vi skall även göra allt vi kan för att synas mer på sociala medier. Vi har valt Facebook, Google+, Instagram och Linkedin som våra huvudspår.

Vi vill rikta ett stort tack till vår partner WebMate Media som på ett mycket flexibelt sätt har väglett oss. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram emot fortsättningen.

Vi väljer 100% återvunnen energi

By | Nyheter | No Comments

Sundfrakt väljer 100% återvunnen energi

Sundfrakt använder fjärrvärme sedan flera år tillbaka. Vi satsar nu hårt på att ställa om hela vår verksamhet till klimatsmarta och långsiktig hållbara lösningar. Ett steg i detta arbete är att vi nu går över till att använda 100% återvunnen energi i vår fjärrvärme.

– 100% återvunnen energi är en klimatsmart produkt som passar vår verksamhet och det klimatsmarta tänk som genomsyrar hela vår verksamhet.

På bilden Markus Sundström (t v), VD på Sundfrakt, tar emot intyg på 100%återvunnen energi från Mikael Persson ( t h), Accont manager på Sundsvall Energi

Alltank och SEKAB satsar på ED95

By | Nyheter | No Comments

Pressmeddelande 2 juni 2016

Alltank och SEKAB satsar på ED95 i Västernorrland

Alltank och SEKAB ska hjälpa Västernorrlands transportsektor att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95, genom att etablera tankstationer i regionen. Satsningen är en del av regeringens initiativ Klimatklivet, som ger stöd till lokala klimatinvesteringar.

– Alltank är en del av Sundfraktgruppen som har en tydlig vision att visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Detta är ett viktigt steg mot visionen och att skapa möjligheterna till klimatsmarta transporter i regionen. Transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska, säger Markus Sundström vd för Sundfrakt AB och dotterbolaget Alltank AB.

– Etanol har en viktig roll att spela för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna nås. En enda diesellastbil släpper ut lika mycket koldioxid som tio lastbilar som kör på vårt etanoldrivmedel ED95, säger Sofia Winternell, affärsutvecklare på SEKAB.

Projektet innebär att Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, etablerar tre tankstationer för SEKAB:s förnybara drivmedel ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier att ställa om till förnybart.

SEKAB:s drivmedel ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel. Transportsektorn står i dag för drygt 40 procent av Västernorrlands klimatutsläpp.

– Att ställa om till förnybara drivmedel i transportsektorn minskar inte bara utsläppen av koldioxid, utan förbättrar också luftkvaliteten i Västernorrlands städer. Det är bra för både miljön och människors hälsa, säger Mats Bäck, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Om Klimatklivet
Klimatklivet är en satsning med medel från statsbudgeten, som beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Sverige. Syftet är att ge stöd till lokala klimatinvesteringar och minska utsläpp som påverkar klimatet. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information:
Sofia Winternell, Affärsutvecklare, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-694 53 50, sofia.winternell@sekab.com

Jörgen Persson, hållbarhetschef, Sundfrakt AB/Alltank AB, 070-399 01 27
jorgen.persson@sundfrakt.se

Mats Bäck, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Västernorrland, 070-283 14 49
mats.back@lansstyrelsen.se

Följ oss på:
www.sundfrakt.se
www.alltank.se

Ny inköpsstrategi i kommunen

By | Nyheter | No Comments

Utkast till ny inköpsstrategi i Sundsvalls kommun

Sundfrakt har tagit del av förslaget till Sundsvalls kommuns nya inköpsstrategi. Sundfrakt med flera har sedan tidigare påtalat brister i upphandlingar och uppföljningar och välkomnar därför en översyn av inköpsstrategin i kommunen.

Vi har utifrån det förslag som vi tagit del av fört en dialog med vår branschorganisation – Sveriges Åkeriföretag – som efter det skickat bifogat brev till gruppledarna inom kommunen. Vi reagerar främst på två delar i den nya strategin och det är dels fackens insyn i de lokala företagen samt kravet om rätt till heltid som kommer slå väldigt fel på olika former av säsongsarbeten som t.ex. snöröjning.

Sundfrakt ser fram emot en fortsatt dialog i ärendet innan kommunen går till beslut i frågan, vi ställer gärna upp som remissinstans och är med och utformar en rimlig inköpsstrategi som kommer gynna kommunen som helhet på såväl kort- som långsikt.

Läs bifogad fil

Fiskerika vattendrag – Biotopvård

By | Nyheter | No Comments

Sundfrakt bidrar till att återställa livsmiljö i våra vattendrag

Mänsklig påverkan på vattendrag har under lång tid stört fisken i våra floder och åar. Det finns ett stort behov av att återställa arternas livsmiljöer med hjälp av utsättningar och framförallt genom att återskapa fiskvandringsvägar förbi kraftverken.

Med start sommaren/hösten 2016 kommer ett omfattande arbete att startas för att återställa livsmiljöer i ett antal vattendrag, så kallad biotopvård. Syftet med åtgärderna är att utöka och förbättra lek- och uppväxtområden för lax och havsöring.

Vi på Sundfrakt ställer upp med ytor för förvaring av lekgrus till Nolbyströmmen. Arbetet leds och drivs av Hushållnings sällskapet Västernorrland.

Klimatsmart grus i Sundsvall

By | Nyheter | No Comments

Åkerigrus i Sundsvall AB erbjuder nu klimatsmart berg- och grusmaterial från sin täktverksamhet i Bosvedjan, centrala Sundsvall. – Vi kan med vår lokala placering och våra val av maskiner och bränslen göra stor skillnad för miljön. Det är därför roligt att vi nu tagit ytterligare ett steg i Sundfraktgruppens målmedvetna miljöarbete, säger Magnus Schölander, vd Åkerigrus.

Steget man nu tar är att konvertera om driften i täkten till att köras på 100 % förnyelsebart drivmedel i form av HVO100 med slaktavfall som råvara. Konverteringen innebär att det material som tas fram i täkten och som sedan transporteras därifrån med Sundfraktgruppens bilar och maskiner körs på det förnyelsebara drivmedlet HVO100. Vi sänker därmed de fossila koldioxidutsläppen med upp emot 88 % jämfört med fossildiesel, säger Magnus Schölander, vd Åkerigrus.

Sundfraktgruppen som består av mer än 300 bilar och maskiner fortsätter sitt aktiva arbete mot ett mer hållbart samhälle. – Vi tycker hållbarhetsfrågan är viktig och låter den därför genomsyra hela vår vardag. Vi har valt att ta ställning och göra det vi kan för en bättre miljö. Konverteringen på Åkerigrus är ett steg i den riktningen, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt AB. – Det är systerbolaget Alltank AB som förser Åkerigrus med HVO100 vilket visar på den styrka vi har inom Sundfraktgruppen, fortsätter Markus Sundström.

Läs mer om produkten på www.hvo100.se

För mer information kontakta Magnus Schölander,070-394 61 07 eller Markus Sundström, 070-2595181.

Spin of Hope

By | Nyheter | No Comments

Vi var med och cyklade för att stödja barncanserfonden.

Lördagen den 2 april var det 12 timmars spinning pass som genomfördes av 12 olika kollegor i Sundfraktgruppen.

Vi trampade i takt till peppande musik och drivande coacher från Friskis & Svettis.