Hållbarhet

Vår Uppförandekod – Sunda Affärer

Vi bygger vår uppförandekod på FN:s initiativ ”Global Compact”. Global Compact är en kod som bygger på 10 grundläggande principer kring Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Korruption.

 

un-image004

ENLIGT GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER SKA FÖRETAGEN

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

 

Arbetsrätt
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och
erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller
rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

 

Korruption
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Tillsammans med ”Global Compact” är våra värderingar byggstenarna i vår uppförandekod. Vi arbetar fortlöpande med att leva våra värderingar. Våra värderingar är:

Vi har personlighet!

• Vi är stolta över vårt företag och vår historia.
• Vi vet att vi kan och det ger oss självförtroende inför framtiden.
• Vi tar initiativ och är proaktiva
• Vår själ och identitet gör oss till vinnare.

 

Vi kan alltid bli bättre!

• Vi tar varje möjlighet och chans till att förnya och förbättra.
• Vi vågar att ifrågasätta gamla sanningar och tänka i nya banor.
• Vi ser möjligheter istället för problem.
• Våra kunder skall se att vi är bättre.

Vi tar ansvar!

• Vi håller alltid vad vi lovar.
• Vi agerar hållbart, tryggt och säkert.
• Vi behandlar alla med respekt.
• Vi tar ansvar för företagets och vår egen utveckling.
• Vi motarbetar alltid alla former för korruption och mutor.

Vi ställer krav på våra leverantörer utifrån principerna i ”Global Compact”. Läs hela vår uppförandekod 


 

 

Uppförandekod – Krav på våra Leverantörer!

För att bli leverantör till oss kräver vi att du har en tydlig ambition kring hållbarhet och arbetar efter en definierad uppförandekod. Ditt arbetssätt och dina värderingar ska ligga i linje med Sundfraktgruppens uppförandekod.

 

Detta kommer att prövas i upphandlingen och följs upp under löpande uppdrag.


 

 

Vårt Hållbarhetsarbete – från Ord till Handling!

Hållbart företagande är viktigt! Det är viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på genomförda aktiviteter dvs allt från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till våra fordon kör på förnyelsebara bränslen.

 

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen. Vi ser också att vi kan bidra till att stärka och utveckla vår region. För Sundfraktgruppens framtida verksamhet är det väsentligt att vår region blir en attraktiv region att bo och verka i. Vi vet att varje dag är en möjlighet till att bli lite bättre.

Vi har bl a genomfört:
• HVO100 tankanläggningar
• RME tankanläggningar
• Miljövänlig spolarvätska
• Deltagare i initiativet fossilfritt Sverige
• Gas fordon
• Flera fordon som kör på förnyelsebara drivmedel
• Miljövänliga sprängmedel i losshållning
• Miljökörkort för medarbetare
• Förbättrat återvinning vid terminalen på Norra Vägen
• Test av olika motoroljor
• Transparenta system för beräkning av miljöpåverkan
• Miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer

 

Och fler aktiviteter är på gång. Kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.

fossilfritt

intertek


 

 

Vårt Kvalitetarbete – Kvalitet Hela Vägen!

För oss betyder kvalitet att vi håller vad vi lovar och att du som kund alltid kan lita på att vi utför uppdraget tryggt, säkert och hållbart. Sundfrakt AB är certifierad enligt ISO 9001. Kvalitetsledningssystemet utgör stommen i vårt kvalitetsarbete. Vi följer och utvärderar våra prestationer för att ständigt bli bättre.


 

 

Vårt Trafiksäkerhetsarbete – Vi Tar Ansvar!

Trafiken på vägarna är en del av vår arbetsmiljö. Säkerhetstänket kommer därför i första hand. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda verksamheten så att vi alltid är alert. Några viktiga regler:
• Alla förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll.
• Kontinuerlig utbildning av förare och medarbetare i trafiksäkerhet.
• Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler.
• Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas.
• Bilbälte ska användas under färd.
• Vid användande av mobiltelefon under färd ska s.k. handsfreefunktion vara installerad.
• Underhåll ska regelbundet utföras så att fordonen alltid är i trafiksäkert skick.
• Alkolås ska installeras i fordonen vid nyinvesteringar.

 

Försäkringar

Vi tillämpar villkoren i Alltrans 2007, NSAB 2010, Bulk 91

 

Under “Dokumentbanken” finns villkor m.m. för nerladdning